Algemene Voorwaarden

Verkoopvoorwaarden Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. (ASGO BV)

1 DEFINITIES

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A: Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. en haar gelieerde ondernemingen.
B: de opdrachtgever: degene die aan Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. een verzoek richt tot het uitvoeren van activiteiten, degene aan wie Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. een aanbieding richt, de wederpartij van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. bij de overeenkomst of afnemer van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V.
C: activiteiten: alle dienstverlening, aanneming van werk, advisering, verkoop en verhuur door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V., hoe ook genaamd, verricht in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever.
D: zaken: alle door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. bij of voor de uitvoering van haar activiteiten te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen materialen, voorwerpen, gereedschap enz. alles in de ruimste zin van het woord en hoe dan ook genoemd, die door of namens Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. in de macht van de opdrachtgever zijn gebracht.
E: producten: alle door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. ter verkoop en levering aangeboden, verkochte en/of geleverde goederen in de ruimste zin van het woord.
F: afvalstoffen: alle door de opdrachtgever aan Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. ter uitvoering van activiteiten aangeboden of daartoe bestemde stoffen, preparaten of voorwerpen, gevaarlijke afvalstoffen daaronder begrepen, waarvan de opdrachtgever zich, met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet.
G: Gevaarlijke stoffen: bij het Besluit houdende aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (besluit van 25 november 1993, Staatsblad 617, zoals sindsdien gewijzigd) als zodanig aangewezen afvalstoffen, alsmede alle (afgewerkte) olien en daarmee vermengde stoffen.
H: afvalverwijdering: het op- en overslaan, be- en verwerken of vernietigen van categorieën afvalstoffen.
I: Afvalverwijderingsinrichting: een inrichting waarin afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn worden verwijderd, zoals aangewezen bij of krachtens de Wet Milieubeheer (Wet van 2 juli 1992, Staatsblad 414 en 415, zoals laatstelijk gewijzigd.)

2. ALGEMEEN


2.1 Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. met betrekking tot activiteiten door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V., en op alle overeenkomsten met Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. ter zake, zijn deze voorwaarden van toepassing.
2.2 Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. met betrekking tot de activiteiten door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. die te maken hebben met gevaarlijke afvalstoffen, en voor alle overeenkomsten met Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. ter zake geldt dat de uitvoering wordt gedaan door een bedrijf met NVGA- erkenning. Derhalve zijn ook de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse vereniging van Verwerkers van gevaarlijke Afvalstoffen van toepassing. Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te S Gravenhage, op 23 juni 1993 onder nr 175/1993 , hierna te noemen: NVGA voorwaarden. Een afschrift van deze voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.
2.3 Op van de onderhavige voorwaarden of op de NVGA voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en voor zoverre deze door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.
2.4 De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden of latere voorwaarden tussen hem en Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V..

3 AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN


3.1 Alle aanbiedingen van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. zijn vrijblijvend.
3.2 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de opdrachtgever gelden als onherroepelijk.
Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3 Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. is slechts gebonden wanneer en zoals zij schriftelijk heeft aanvaard dan wel met uitvoering is begonnen.
3.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. zijn rechtsgeldig nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.
3.5 In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema’s en dergelijke opgenomen maten, gewichten enzovoorts zijn slechts verbindend voor Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. indien en in zoverre dat schriftelijk is overeengekomen. Geringe afwijkingen kunnen overigens aan Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. niet worden tegengeworpen.
3.6 Indien en voor zover geen opdrachtbevestiging van de zijde van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. is uitgegaan, wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door het vermelde op de door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. verstrekte en door opdrachtgever ingevulde en/of ondertekende geleidebon.

4 PRIJS


4.1 Alle door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. opgegeven prijzen en de met Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. overeengekomen prijzen zijn prijzen exclusief enige heffing of belasting van overheidswege en ook exclusief BTW.
4.2 Door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen, toeslagen of belastingen worden volledig en onmiddellijk doorberekend aan de opdrachtgever.
4.3 Indien op verzoek van de opdrachtgever of daartoe anderszins te goeder trouw genoodzaakt de normale werktijden moeten worden overschreden, is Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. gerechtigd daarvoor opslagen te berekenen.
4.4 Bij overeenkomsten met een duur van langer dan een jaar kan de geldende prijs jaarlijks worden aangepast aan de prijsverhogende ontwikkelingen.
4.5 De kosten verbonden aan de vergunningen, precariokosten reclamebelasting enz. komen voor rekening van de opdrachtgever.

5. WIJZIGINGEN, MEERWERK


5.1 Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. is gerechtigd, ook zonder bericht of overleg met de opdrachtgever doch steeds met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid, zaken te vervangen en/of wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen activiteiten. Achteraf zal Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. een specificatie van dit meerwerk aanleveren.
5.2 Wijzigingen of meerwerk leiden tot wijzigingen of uitbreiding van de overeenkomst en wijziging of verhoging van de prijs.

6. UITVOERING.


6.1 De opdrachtgever is verplicht ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten alle verlangde medewerking te verlenen en benodigde voorzieningen te treffen, onder andere door het zorgdragen en ter beschikking stellen van water, gas, stroom enz.
6.2 Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. staat er voor in dat zaken van hem waaraan of waarmee activiteiten worden verricht, voor die activiteiten veilig en geschikt zijn.
6.3 Met de activiteiten wordt begonnen na totstandkoming van de overeenkomst en nadat Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. beschikt over de voorziening genoemd in art 6.1 en na ontvangst van de voor uitvoering alle mogelijke informatie en hulpmiddelen, en nadat een eventueel bedongen vooruitbetaling door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. is ontvangen of zekerheid ten behoeve van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. is gesteld.
6.4 De door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. opgegeven termijnen waarbinnen de activiteiten zullen worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de opgegeven termijnen geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
6.5 Termijnen waarbinnen de activiteiten zullen worden uitgevoerd worden verlengd met de tijd dat de uitvoering wordt vertraagd door overmacht. Zij worden ook verlengd met de tijd dat de opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. redelijker wijs verwacht kan worden.
6.6 Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. heeft het recht om de activiteiten naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in termijnen.
6.7 Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. betracht voor zover mogelijk geheimhouding van de in het kader van de overeenkomst aan haar bekend geworden gegevens van de opdrachtgever.

7 CONTAINERS EN ANDERE ZAKEN


7.1 Alle door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. ter beschikking gestelde of verhuurde containers worden geacht zich op het moment dat zij in de macht komen van de opdrachtgever in goede staat te bevinden, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever. Eventuele klachten moeten binnen vijf kalenderdagen na plaatsing van de container aan Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. gemeld worden.
7.2 De opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor behoorlijke bewaring van de containers. De opdrachtgever is vervolgens gehouden om de containers op zorgvuldige wijze en volgens bestemming te gebruiken en te beladen.
7.3 Schade veroorzaakt door containers van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. aan of bij de opdrachtgever, medewerkers of derden, nadat de containers door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. op de daarvoor bestemde plaats zijn gezet, is voor rekening en risico van de opdrachtgever.
De opdrachtgever vrijwaart Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V., haar werknemers of door haar voor uitvoering van activiteiten ingeschakelde derden voor alle aanspraken te dier zake.
7.4 Eventuele schade aan geplaatste containers van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. dient terstond aan Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. gemeld te worden.
Beschadigde containers worden door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V., voor rekening van de opdrachtgever gerepareerd dan wel vervangen, een en ander ter beoordeling van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. Beschadigde containers worden voor rekening van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. gerepareerd of vervangen indien de schade bestaat uit of het gevolg is van normale slijtage of is ontstaan door toedoen van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. zelf.
7.5 Reparatie en vervanging van de containers dient door de opdrachtgever te worden gedoogd zonder dat de opdrachtgever enig recht kan doen gelden op niet-betaling van huur of op vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, of anderszins.
7.6 De opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes welke voortkomen uit de plaatsing van containers in overeenstemming met zijn aanwijzingen. Hij zal Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V., haar werknemers en door haar ter uitvoering van activiteiten ingeschakelde derden vrijwaren voor enige aanspraken in dit verband.
7.7 Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. is niet verplicht de opdrachtgever te vrijwaren tegen belemmeringen welke derden hem in het genot van de containers toebrengen.
7.8 De opdrachtgever mag de containers niet verhuren dan wel op andere wijze aan derden ter beschikking stellen.
7.9 In geval een container verkeerd is beladen of is overbeladen, een en ander ter beoordeling van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V., is Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. gerechtigd de behandeling en/of afvoer van de container te weigeren. Eventuele schades hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever zal Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. of diens plaatsvervanger vrijwaren voor eventuele aanspraken vrijwaren.
7.10 Het in dit artikel omtrent containers bepaalde is van overeenkomstige toepassing op andere zaken van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V..

8 PRODUCTEN


8.1 De door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. te leveren producten worden vervoerd of verzonden met de vervoermiddelen en op de wijze die Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. het meest geschikt voorkomen. Inlading, vervoer en lossing van de te leveren producten geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.2 Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de geleverde producten en haar werkzaamheden ter zake of in verband met die producten. Opdrachtgever dient de geleverde producten en bovenbedoelde werkzaamheden steeds terstond na de levering te keuren. Een reclame ter zake van uiterlijke waarneembare gebreken dient binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk bij Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. te worden ingediend, bij gebreke waarvan iedere vordering te dezer zake vervalt.
8.3 Voor niet onmiddellijk na levering waarneembare gebreken in producten of werkzaamheden ter zake of in verband met die producten, is Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. slechts aansprakelijk indien de opdrachtgever bewijst dat zij zijn ontstaan of gebleken binnen een termijn van dertig dagen na factuurdatum en indien die termijn schriftelijk is gereclameerd.
8.4 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame is Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. gehouden naar haar keuze, tot hetzij kosteloze herlevering van wel deugdelijke producten of daarmee samenhangende werkzaamheden hetzij creditering van de opdrachtgever voor de door hem betaalde (koop)prijs. Een verdergaande aansprakelijkheid van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. bestaat slechts in zoverre artikel 12 die niet uitsluit.
8.5 Op herlevering ingevolge het vorige lid zijn deze voorwaarden van overeenkomst van toepassing.
8.6 Voor producten of onderdelen van producten die Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. jegens de opdrachtgever nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V.. Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. zal ter zake daarvan gekweten zijn wanneer zij haar vordering op die derde aan de opdrachtgever overdraagt.
8.7 Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever onverlet.
8.8 Alle door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. geleverde producten blijven eigendom van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. in verband met de onderliggende overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. Een retentie recht op die producten komt de opdrachtgever niet toe.

9 AFVALSTOFFEN


9.1 De opdrachtgever dient zich te houden aan de aanwijzingen van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. inzake de wijze waarop de afvalstoffen dienen te worden aangeboden en opgeslagen.
9.2 De opdrachtgever dient opgave te doen van de aard, herkomst, samenstelling, gevarenklasse en wezenlijke eigenschappen van de ter uitvoering aangeboden of daartoe bestemde afvalstoffen.
Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. zorgt aan de hand van deze door de opdrachtgever verstrekte informatie voor de verplichte registratie van de afvalstoffen.
9.3 De opdrachtgever is verplicht ook zonder uitdrukkelijk verzoek daartoe van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V., Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. voor de uitvoering van haar activiteiten mee te delen of de aangeboden of daartoe bestemde stoffen bestaan uit gevaarlijke afvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.
9.4 De opdrachtgever is verplicht met betrekking tot de ter uitvoering van activiteiten aangeboden of daartoe bestemde afvalstoffen de benodigde vervoersdocumenten te verstrekken en deze afvalstoffen te verpakken, etiketteren en emballeren in overeenstemming met de wettelijke, de aanvullend door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. gesteld en de gebruikelijke eisen. Door de opdrachtgever gebruikte en/of verstrekte emballage zal door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. mogen worden vernietigd, indien en voor zover deze emballage niet geschikt is voor hergebruik.
9.5 Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. heeft steeds het recht de ter uitvoering van activiteiten aangeboden of daartoe bestemde afvalstoffen te weigeren of de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen indien deze afvalstoffen:
A: bestaan uit gevaarlijke stoffen, tenzij hieromtrent schriftelijk overeengekomen is tussen opdrachtgever en Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. en de gevaarlijke afvalstoffen worden aangeboden op de wijze als op de NVCA voorwaarden is bepaald; of
B: niet in overeenstemming zijn met de opgaven of mededelingen van de opdrachtgever; of
C: niet in overeenstemming zijn met de monsters als bedoeld in artikel 9.8; of
D: niet voldoen aan de wettelijke, de door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. gestelde of de gebruikelijke eisen inzake verpakking, emballage en etikettering; of
E: niet geaccepteerd worden door een daartoe door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. aangezochte afvalverwijderingrichting.
9.6 In verband met de op voorhand bepaalde wijze van verwerking of bestemming van de in de specifieke containers in te zamelen afvalstoffen zal de opdrachtgever in die container geen afvalstoffen deponeren, en er voor instaan dat ook derden daarin geen afvalstoffen deponeren, die krachtens overeenkomst, overheidsvoorschriften of voorschriften of aanwijzingen van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. niet voor die wijze van verwerking of bestemming in aanmerking mogen komen. Daarbij geldt onder meer dat:
A: in rol- en/of minicontainers en/of daartoe geschikte huisvuilzakken nimmer mogen worden gedeponeerd noch voor depot mogen daarin worden aangeboden, gevaarlijke afvalstoffen, puin of beton, kadavers en/of slachtafval en/of afvalstoffen die radioactief of ontplofbaar zijn (afvalstoffen die stank verspreiden, giftig, verhardend, bijtend, agressief en/of anderszins gevaarlijk kunnen zijn mogen alleen daarin worden aangeboden indien dit is overeengekomen) of qua afmeting en/of omvang groter zijn dan de container en/of waarvan het totaalgewicht het laadvermogen van de container of het hefvermogen van de hefinstallatie, te boven gaat en eventueel andere stoffen die door de verwerkingsinrichting niet worden geaccepteerd;
B: in containers die bestemd zijn voor de inzameling en opslag van specifieke stoffen zoals bijvoorbeeld glas, papier, blik, textiel en kunststoffen uitsluitend die specifieke stoffen mogen worden gedeponeerd.
9.7 De afvalstoffen dienen zodanig te worden aangeboden door de opdrachtgever dat verlies, morsen, of wegwaaien wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel voor Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. of derden wordt veroorzaakt.
9.8 Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. heeft steeds het recht voor of gedurende haar activiteiten een monster van de afvalstoffen te nemen of de afvalstoffen te keuren of te analyseren. Eventuele kosten verbonden aan deze monstername, keuring, of analyse zijn voor rekening van de opdrachtgever. Aan het uitvoeren of nalaten van een monstername, keuring of analyse kan de opdrachtgever jegens Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. geen rechten ontlenen.
9.9 De door de opdrachtgever aan Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. ter uitvoering van activiteiten aangeboden afvalstoffen worden eigendom van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V.. De afvalstoffen worden beschouwd als afvalstoffen waar de opdrachtgever afstand heeft gedaan.
9.10 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is de opdrachtgever zowel voor, tijdens als na de uitvoering van de activiteiten door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. aansprakelijk voor gevaarlijke en/of potentieel schade toebrengende eigenschappen van de van hem afkomstige afvalstoffen en komt, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V., het risico van schade door die afvalstoffen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht tot vergoeding van enige hiervoor bedoelde schade aan Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V., haar werknemers en andere door haar ingeschakelde personen en tot vrijwaring voor hiermee verband houdende aanspraken van derden op de voet van het bepaalde in artikel 12.4 van deze voorwaarden.

10 VEILIGHEID EN MILIEU


10.1 De opdrachtgever dient ter zake van de door hem aan Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. ter uitvoering van activiteiten door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. aan te bieden afvalstoffen de van overheidswege en de bij Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. geldende veiligheids- en milieuvoorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.

11 AUTEURSRECHT


11.1 Alle door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. aan de opdrachtgever verstrekte tekeningen, documenten en gegevens blijven het eigendom van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V.. Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. behoudt daarop het auteursrecht.

12 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING


12.1 Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. is slechts aansprakelijk voor de schade door een tekortkoming in de uitvoering van de activiteiten indien en voor zover deze tekortkomingen is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van haarzelf of haar eigen werknemers. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade is echter, in zoverre niet opzettelijk door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. of door haar eigen werknemers toegebracht, steeds uitgesloten.
12.2 Indien Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V., om welke reden dan ook, aansprakelijk is zal zij naar haar keuze overgaan tot schadevergoeding of het opnieuw (gedeeltelijk) uitvoeren van de activiteit waarin zij is tekortgeschoten.
De schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de activiteiten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt.
12.3 Iedere vordering tegen Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V., behalve die welke door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. is erkend, vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering.
12.4 De opdrachtgever vrijwaart Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V., haar werknemers en andere door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (al dan niet rechts-) personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met zaken of producten afkomstig van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V., afvalstoffen afkomstig van de opdrachtgever en activiteiten uitgevoerd door of namens Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V., tenzij de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. of haar eigen werknemers is te wijten.
12.5 Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of –vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. ook aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.
12.6 Alle verweermiddelen die Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. aan de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door haar werknemers en andere bij de uitvoering van de overeenkomst door Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. ingeschakelde (al dan niet rechts-) personen jegens de opdrachtgever worden ingeroepen, als waren haar werknemers en deze personen zelf partij bij de overeenkomst.

13 BETALING EN ZEKERHEID


13.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Afwijkingen hierop zijn uitsluitend toegestaan door toestemming van de directie van Afvalservice Goeree-Overflakkee. Bezwaren tegen facturen dienen binnen vijf werkdagen aan Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. kenbaar gemaakt te worden. De aldus ingediende bezwaren worden onmiddellijk in behandeling genomen maar schorsen de betalingverplichting niet. Bij later blijkende juistheid van de bezwaren zal Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. overgaan tot verrekening.
13.2 Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of anderszins zekerheidsstelling te verlangen..
13.3 De opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
13.4 Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigde bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. op de opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling in. Met ingang van de dag waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van de maand waarover het verzuim voorduurt, onverminderd enige overige aan Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. toekomende rechten op vergoeding van met het verzuim samenhangende schade.
13.5 Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten van Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V., verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever of verband houdende met het verweer tegen een ten onrechte door de opdrachtgever gepretendeerde vordering, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden bij de inning van enige vordering bedragen 15%.

14 OVERMACHT


14.1 Overmacht voor Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. bestaat indien haar uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, staking, uitsluiting, blokkade, oproer, stremmingen van vervoer en andere transportstoringen, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraagde verstrekking aan Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. van bij derden bestelde zaken of diensten, vertraagde of niet-acceptatie door een afvalverwijderingsinrichting en intrekking van vergunningen.

15 DUUR, OPZEGGING EN ONTBINDING


15.1 Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst tussen Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. en de opdrachtgever wordt de looptijd steeds automatisch verlengd met een zelfde periode waarvoor de overeenkomst oorspronkelijk werd aangegaan, zij het tenminste met een jaar, tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode door middel van een schriftelijke verklaring door een der partijen is opgezegd
15.2 Wanneer de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, insolvabel blijkt of wordt getroffen door beslaglegging, alsmede in geval van overmacht, is Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. In deze gevallen is elke vordering die Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. ten bate van de opdrachtgever heeft of krijgt direct en volledig opeisbaar.

16 CONVERSIE


16.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is laat dit onverlet de geldig- en toepasselijkheid van de overige bepalingen. In geval van een nietige of onverbindende bepaling worden Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. en opdrachtgever geacht in plaats daarvan een beding te zijn overeengekomen dat rechtsgeldig en/of wel verbindend is waarvan de strekking zo veel mogelijk overeenkomt met het niet rechtsgeldige of met het onverbindende beding.

17 GESCHILLEN EN KLACHTEN


17.1 Op alle verbintenissen tussen Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij een geschil onderworpen is aan bevoegdheid van de kantonrechter of Afvalservice Goeree-Overflakkee B.V. een andere rechter prefereert.

Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam 31 December 2009 .